2019

Silvia Retortillo

Social Educator and Tourist Information Assistant

Extremadura

From 24 January to 26 January, 2019

Biography —

Silvia is a restless and socially oriented person. She works from the municipality of Carcaboso with the associative fabric and actively participating in the projects that are proposed in the municipality. She is an active member of each of the associations to which she belongs, working for the common good.

Project —

I work as a link between the associative fabric of the community and the institution, working all together for a Carcaboso among all, a living rural world.

We work for the recovery, maintenance and transmission of traditions and popular culture. The care of the land with the development of agroecological projects is another line of daily work. Some of the social actions that are developed day by day are the children’s assemblies, the senate of elders and the councils of associations among others.

I continuously dynamize the movement of the associations looking for a teamwork and the common good for the municipality in front of an individualistic and competitive society.

2019

Silvia Retortillo

Educadora social i auxiliar d’informació turística

Extremadura

Del 24 al 26 de gener de 2019

Biografia

Silvia és una persona inquieta i bolcada en l’àmbit social. Treballa des de l’ajuntament de Carcaboso amb el teixit associatiu i participant activament en els projectes que es proposen al municipi. Sòcia activa en cadascuna de les associacions a les quals pertany treballant per al bé comú.

Projecte —

Treballo com a nexe d’unió entre el teixit associatiu de la comunitat i la institució, treballant tots junts per un Carcaboso entre tots, un món rural viu.

Treballem per la recuperació, el manteniment i la transmissió de tradicions i cultura popular. La cura de la terra amb el desenvolupament de projectes agroecològics és una altra de les línies de treball diari. Algunes de les accions socials que es desenvolupen dia a dia són les assemblees infantils, el senat de gent gran i els consells d’associacions entre d’altres.

Dinamitzo contínuament el moviment de les associacions buscant aconseguir un treball en equip i el bé comú per al municipi davant d’una societat individualista i competitiva.