2019

John Maloney

Computer scientist and creator of programming systems for beginners

Cambridge (Massachusetts, USA)

April 30 to May 13, 2019

Biography —

John Maloney is best known for co-creating Scratch, a blocks programming language for beginners used by 39 million children around the world. Scratch grew out of Squeak and Etoys, which John helped create while working for Dr. Alan Kay at Apple and Disney. Before that, John worked on Self, a little-known programming language that was the inspiration for Javascript.

John enjoys working with musicians, artists, and designers. He spent a year in Roger Danneberg’s group at CMU, working with musicians to create tools for musical performance and accompaniment. Later, at Walt Disney Imagineering, John worked with artists and designers to create and test a number of installations for Disney theme parks.

MicroBlocks (http://microblocks.fun), John’s current project, aims to make programming physical devices like the BBC micro:bit as easy as programming in Scratch.

John enjoys playing the dulcian, the Renaissance ancestor of the bassoon.

Project —

MicroBlocks debuted at the Robolot conference last year. Since then, it has been used by hundreds of children in Catalonia and around the world. Educators are often amazed at how quickly children became confident and proficient using MicroBlocks.

However, MicroBlocks is far from finished. It can be made easier to use, easier to deploy, and more versatile. The Faber Residency will allow the team to work together on specific projects, such as Internet of Things support. More important, it will allow us to develop a shared vision for getting MicroBlocks out to a larger audience around the world.

2019

John Maloney

Informàtic i creador de sistemes de programació per a principiants

Cambridge (Massachusetts, EUA)

Del 30 d’abril al 13 de maig del 2019

Biografia —

John Maloney és més conegut per cocrear Scratch, un llenguatge de programació de blocs per a principiants utilitzat per 39 milions de nens d’arreu del món. Scratch va sorgir de Squeak i Etoys, que John va ajudar a crear mentre treballava pel Dr. Alan Kay en Apple i Disney. Abans d’això, John va treballar en Self, un llenguatge de programació poc conegut que va ser la inspiració per a Javascript.

A John li agrada treballar amb músics, artistes i dissenyadors. Va passar un any en el grup de Roger Danneberg a CMU, treballant amb músics per crear eines per a la interpretació i l’acompanyament musical. Més tard, a Walt Disney Imagineering, John va treballar amb artistes i dissenyadors per crear i provar una sèrie d’instal·lacions per als parcs temàtics de Disney.

MicroBlocks (http://microblocks.fun), el projecte actual de John, té com a objectiu fer que la programació de dispositius físics com el micro: bit de la BBC sigui tan fàcil com la programació en Scratch.

A John li agrada tocar el baixó, l’avantpassat renaixentista del fagot.

Projecte —

MicroBlocks va debutar en la conferència de Robolot l’any passat. Des de llavors, ha estat utilitzat per centenars de nens a Catalunya i arreu del món. Els educadors sovint es sorprenen de la rapidesa amb què els nens adquireixen confiança i competència en l’ús de MicroBlocks.

No obstant això, MicroBlocks està lluny d’estar acabat. Pot ser més fàcil d’usar, més fàcil de desplegar i més versàtil. La Residència Faber permetrà a l’equip treballar junts en projectes específics, com el suport d’Internet of Things. I el que és més important, ens permetrà desenvolupar una visió compartida per fer arribar els MicroBloques a una audiència més àmplia a tot el món.