2019

Jacob Watson

Theatre artist and learning designer

Chicago and Boston (USA)

From February 18 to February 27, 2019

Biography —

Personal Website

Jacob Watson is an artist, educator, and facilitator with roots in Chicago and Boston. He is currently a Research Assistant at Project Zero and a Learning Lab Fellow at Harvard’s Bok Center for Teaching and Learning. His research focuses on how theatre and creative practice can expand thinking and advance solutions to social and civic problems. Jacob most recently worked as Animateur with the Lyric Opera of Chicago on their Chicago Voices initiative, transforming the real stories of community groups into original works of musical performance. Prior to this, he spent four years at the Center for Community Arts Partnerships at Columbia College Chicago, where he managed a series of federally-funded arts learning initiatives. Jacob is a founding member of the FYI Performance Company, where he recently co-conceived and directed Gray Area: a new play about consent. He holds an Ed.M. in Arts in Education from Harvard University and a B.A. in Theatre from Northwestern University. 

Project —

The project I will be working on is an inquiry into the nature of participatory design for learning. It begins from an assumption that there are inherent aesthetic dimensions to learning experiences and that these dimensions may be attended to, considered, or arranged in ways that either limit or extend the freedom and self-actualization of the learner. Taking my cue from the aesthetic qualities of theatre practice, I have identified ten qualities that provide opportunities for educators to consider how thoughtful use of participatory design can better prepare young people to thrive in a time of increasing social, moral, technical, and relational ambiguity.

2019

Jacob Watson

Artista teatral i dissenyador d’aprenentatges

Chicago i Boston (EUA)

Del 18 al 27 de febrer de 2019

Biografia —

Web personal

Jacob Watson és un artista, educador i facilitador amb arrels a Chicago i Boston. Actualment és assistent d’investigació en el Projecte Zero i membre del Learning Lab Fellow al Bok Center for Teaching and Learning de Harvard. La seva recerca se centra en com el teatre i la pràctica creativa poden expandir el pensament i fer avançar les solucions als problemes socials i cívics. Recentment, Jacob ha treballat com a animador de l’Òpera Lírica de Chicago en la seva iniciativa Chicago Voices, transformant les històries reals dels grups de la comunitat en obres originals d’interpretació musical. Abans d’això, va passar quatre anys al Center for Community Arts Partnerships al Columbia College Chicago, on va dirigir una sèrie d’iniciatives d’aprenentatge artístic finançades amb fons federals. Jacob és membre fundador de FYI Performance Company, on recentment ha co-creat i dirigit Gray Area: a new play about consent. Té un màster en Arts en Educació de la Universitat de Harvard i una llicenciatura en Teatre de la Universitat de Northwestern.

Projecte —

El projecte en el qual treballaré és una investigació sobre la naturalesa del disseny participatiu per a l’aprenentatge. Parteixo del supòsit que hi ha dimensions estètiques inherents a les experiències d’aprenentatge i que aquestes dimensions poden ser ateses, considerades o disposades de manera que limitin o ampliïn la llibertat i l’autorealització de l’aprenent. Prenent com a referència les qualitats estètiques de la pràctica teatral, he identificat deu qualitats que proporcionen oportunitats perquè els educadors considerin com l’ús reflexiu del disseny participatiu pot preparar millor els joves per prosperar en una època de creixent ambigüitat social, moral, tècnica i relacional.