2018

Arianna Giménez

Visual Journalist

Barcelona

From September 24 to September 28, 2018

Biography —

Personal Website

She currently lives between Spain and Colombia, where she develops long-distance themes focused on the fictions of race and gender. In her projects she explores different audiovisual languages such as video, photography and archive images.

Graduate in Political Science and Audiovisual Communication, she specializes in visual journalism, studying postgraduate studies at the Autonomous University of Barcelona, visual storytelling at the Danish School of Media & Journalism (Denmark) and documentary filmmaking at the University of Valle (Colombia). Her work has been exhibited at the VISA Pour l’Image Festival (Perpignan) and DOCField Festival (Barcelona). She has collaborated with different media such as MSNBC, VICE, Televisió de Catalunya, El Periódico de Cataluña, Periodismo Humano, Diagonal, Planeta Futuro, Píkara and Colombia Plural.

Between 2014 and 2016 she developed Hungerland, a multimedia project consisting of photography, video and text on hunger in Spain, which won her the Clic Photojournalism Youth Grant, awarded by the Generalitat of Catalonia. However, Hungerland was a finalist in the City of Art Awards in Barcelona (2017).

Project —

During my stay in Faber I will continue to develop “Gracias por venir”, a multimedia project on the relationship between the Spanish colonial era —and, by the way, the Catalan one— and the racism that is currently being practised in the country. “Gracias por venir” aims to open a debate that is not very present in Spanish and Catalan society: the assumption of responsibilities in one of the darkest chapters of our history (the genocide and plundering of Latin America) as well as its direct relation with current racism: from institutions to social relations. This denial is possible thanks to the fictions and narratives that were constructed with the civilizing project of modernity and the certainty that history is written by the victors.

2018

Arianna Giménez

Periodista visual

Barcelona

Del 24 al 28 de setembre de 2018

Biografia —

Web personal

Actualment resideix entre Espanya i Colòmbia, on desenvolupa temes de llarg recorregut centrats en les ficcions de la raça i el gènere. En els seus projectes explora diferents llenguatges audiovisuals com el vídeo, la fotografia o les imatges d’arxiu.

Llicenciada en Ciències Polítiques i Comunicació Audiovisual, s’especialitza en periodisme visual cursant estudis de postgrau a la Universitat Autònoma de Barcelona, de visual storytelling a la Danish School of Media & Journalism (Dinamarca) i de documental a la Universidad del Valle (Colòmbia). El seu treball s’ha exposat al Festival VISA Pour l’Image (Perpinyà) i DOCField Festival (Barcelona). Ha col·laborat amb diferents mitjans com MSNBC, VICE, Televisió de Catalunya, el Periódico de Catalunya, Periodismo Humano, Diagonal, Planeta Futuro, Píkara o Colombia Plural. 

Entre 2014 i 2016 va desenvolupar Hungerland, un projecte multimèdia format per fotografia, vídeo i text sobre la fam a Espanya i que li va merèixer el reconeixement de la Beca Clic Fotoperiodisme Jove, atorgada per la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, Hungerland va ser finalista als Premis Ciutat d’Art de Barcelona (2017).

Projecte —

Durant la meva estada a Faber continuaré desenvolupant “Gracias por venir”, projecte multimèdia sobre la relació entre l’època colonial espanyola —i, de retruc, la catalana— i el racisme que s’exerceix avui al país. “Gracias por venir” pretén obrir un debat poc present entre la societat espanyola i catalana: l’assumpció de responsabilitats en un dels capítols més foscos de la nostra història (el genocidi i expoli d’Amèrica Llatina) així com la seva relació directa amb el racisme actual: de les institucions a les relacions socials. Aquesta negació és possible gràcies a les ficcions i narratives que es van construir amb el projecte civilitzador de la modernitat i de la certesa que la història l’escriuen els vencedors.